Placements

Sharad College of Agriculture, Jainapur, Tal- Shirol, Dist- Kolhapur, Maharashtra,India. Email: sharadagri.jainapur@yahoo.com
Phone: +91-97649 34496
Placement cell Details -
Email Id - sharadagrijainapur@gmail.com

Phone : +91 99753 22017